DİVAN-I HULUSİ-İ DARENDEVİ

Somuncu Baba

Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi (k.s)'nin Divan'ından Seçme İlahiler…

Âfitâb-ı hüsnüne hayrân olan gönlüm şehâ


Âfitâb-ı pertev-i hüsnünle oldu âfitâb


 


Zülfünü yüzden götür esrâr-ı hattı zâhir et


Âyet-i hüsnünü uşşâka okut çekme nikâb


 


Gamzene gaddâr demiş cevre tahammül kılmayan


Cevr odur kim tîğ-ı gamzenden cüdâ çeke azâb


 


Mest midir la'lden öz lebine şarâbın mestleri


Mest-i gül-fâm-i lebinden özgeden içmez şarâb


 


Mest ü ser-gerdânlığım sanma şarâb-ı gayr ile


Nergis-i mest gözlerin kıldı beni mest-i harâb


 


Ey Hulûsî ol melâhat mülkünün mahbûbuna


Bağlanan görmez yarın haşr u neşir Yevmü'l-Hesâb


Sayfayı Paylaş