DİVAN-I HULUSİ-İ DARENDEVİ

Somuncu Baba

Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi (k.s)'nin Divan'ından Seçme İlahiler

Sad hezârân âferîn olsun yürü sâat sana


Dilde olmuş hem-demim rûz u leyâl tâat sana


 


Zikr u fikrin dilde dostun ismi olmuş dem-be-dem


Yok ki bir lahza aceb ârâm ile râhat sana


 


Dâr-ı dünyâda vü ukbâda dahi zikr-i Hudâ


Etmeğe ihsân ede Mevlâ vere tâkat sana


 


Hak inâyâtını gör kim Yûsuf'u yâr eylemiş


Cümleten vâreste olmuş kıldığın hâcet sana


 


Şim(di)den geri enîsindir o şâh-ı kişverin


Her günün yâr ile olmak(dır) olup âdet sana


 


Bu Hulûsî hâline hayrân olup âhir senin


Kim tahayyürde kalır cânı anın gâyet sana

Sayfayı Paylaş