300 SORUDA TASAVVUFÎ HAYAT

Somuncu Baba

"Hayatı güzel yönleriyle kucaklama¸ olumlu yönleriyle ele alma konusunda okuyucu
düşünmeye sevk etmektedir. Engellere karşı savaş açma¸ sevgi¸ kardeşlik¸
başarı¸ vefa¸ dünyanın tüm insanlığa yetecek büyüklükte oluşu… vb temalar…"

Tasavvuf; İslâmî hayatı rûhânî ve rabbânî bir biçimde yaşama yolu¸ tezkiye ile ihsâna erme san'atıdır. Tasavvuf¸ adıyla olmasa bile muhtevâsı ve kavramlarıyla Kur'an'da var olan bir ilim¸ Allah Rasûlü'nün hayatında var olan bir hâl ve kurumdur. Allah Rasûlü'nün siyasî¸ ilmî ve manevî olarak temsil ettiği üç otoriteden sonuncusunun müessese ve ilim olarak uzantısının adıdır. Böyle olduğundandır ki rûhânî ve tasavvufî hayat¸ her devirde ilgi uyandırmıştır.


 


Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz'ın Erkâm yayınları tarafından neşredilen "300 Soruda Tasavvufî Hayat" adlı eseri¸ tasavvufî hayata dair 300 soru ve cevabından oluşmaktadır. İlk olarak 1996 yılında yayınlanan el-Luma'/İslâm Tasavvufu'nun sonunda yer alan soru ve cevabların geliştirilip genişletilmiş şeklidir.


 


Aradan on beş yıla yakın bir zaman geçer. Bu süre zarfında yazar gerek konferanslarında sorulan¸ gerekse internet yoluyla kendine gelen soruları biriktirip yeniden tasnîf eder. Ortaya toplam 300 soru ve cevabından oluşan yeni bir eser çıkar. Bu yeni tasnîfte eser¸ giriş¸ üç bölüm ve sonuçtan oluşmaktadır.


 


Giriş bölümünde tasavvufa dair genel sorular yer almaktadır. Özellikle tasavvufun Kur'an ve sünnette varlığı¸ lüzumu¸ sağlam bir tasavvuf çizgisinin şartları¸ İslâmî ilimler arasındaki yeri¸ çağdaş birtakım tasavvufî problemler ile tasavvufun diğer mistik akımlarla irtibâtı konularına dair yirmi yedi soru ve cevabından oluşmaktadır.


 


Birinci bölümde tasavvufî hayata dair sorular "Seyr u sülûk" ve "Kalbî hayat" ana başlıkları altında incelenmektedir. Seyr u sülûk konuları tarîkat¸ şeyhlik¸ mürîdlik¸ intisâb ve bey'at ile icâzet ve silsileye dair konulardır. Bu bölüm ayrıca seyr u sülûkte uygulanan zikir¸ âyin ve sem⸠mücâhede ve riyâzat¸ halvet ve çile¸ sohbet ve râbıta ile bu kapsamdaki tefekkür-i mevt gibi eğitim unsurlarını ihtivâ eder.


 


Kalbî hayata dair konular ise teslîmiyet ve tevekkül¸ vecd ve cezbe¸ aşk ve muhabbet¸ fenâ-bakâ ve tecellî¸ temkîn ve telvîn¸ mûcize ve kerâmet¸ tevessül ve istimdâda âid soru ve cevabları kapsamaktadır.


 


İkinci bölümde tasavvufî düşünceye dair vücûd/varlık ile mârifet ve insan-ı kâmil konularına dair soru ve cevablar bulunmaktadır. Vücûd ve varlıkla ilgili olarak vahdet-i vücûd¸ vahdet-i şühûd¸ ricâlü'l-gayb¸ Hızır ve Mehdî ile ilgili konular bulunmaktadır.


 


Mârifet ve tasavvufî bilgiye dair keşf ve mükâşefe¸ ilhâm ve rüy⸠zâhir ve bâtın¸ ilm-i ledün ile şatahât konuları yer almaktadır.


 


İnsan ve insan-ı kâmil konularında ise önce tasavvufta insan konusu ile ilgili sorulara yer verilmekte¸ ardından insan-ı kâmil konusuna vurgu yapılmaktadır. Ayrıca insanın mânevî yapısı¸ rûh¸ nefs ve fonksiyonları konularına âid soru ve cevablarına yer verilmektedir.


 


Üçüncü bölümde kısmen tasavvufî bazı dînî konulara dair soru ve cevablarına yer verilmiştir. Özellikle günümüzde halk arasında çok sorulan ve medyada da sıkça gündeme getirilen bu konulara dair soruların da bu eserde bulunmasının yararlı olacağını düşünerek yer verdik. Bunlar arsında sihir ve büyü konusu ile cin ve nazar konusu önemli bir yer tutmaktadır.


Sonuç bölümünde ise yazar¸ üç yüz soru ve cevabından oluşan bu çalışma neticesi ortaya çıkan birtakım tesbitlere işaret etmektedir.


 


Çağdaş tasavvufî konulardaki sorular insanımızın ilgi duyduğu bu alana dair bir fikir vermektedir. Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz¸ bu tasavvufi önemli eseri ilim dünyasına kazandırmıştır. Kendisine teşekkür ediyoruz.

Sayfayı Paylaş