YÜZONÜÇÜNCÜ HUTBE

Somuncu Baba

İşte burada yardım ve dostluk¸ Hak olan Allah'a mahsûstur. Mükâfatı en iyi olan O¸ en güzel akibeti veren yine O'dur.”(Kehf¸ 44.)

Aziz Cemâat-i Müslimîn!

Bu gün Ramazan-ı fıtır bayramıdır. Bu güne “lyd” denilmesi ferah ve sürürün tekrar tekrar avdeti ile tefe'ül içindir. Bayram günlerimiz¸ büyük bir kıymete hâizdir. Bayram günü¸ bütün İslâm aileleri için bir yevm-i meserrettir.

İşte burada yardım ve dostluk¸ Hak olan Allah'a mahsûstur. Mükâfatı en iyi olan O¸ en güzel akibeti veren yine O'dur.”(Kehf¸ 44.)


Aziz Cemâat-i Müslimîn!


Bu gün Ramazan-ı fıtır bayramıdır. Bu güne “lyd” denilmesi ferah ve sürürün tekrar tekrar avdeti ile tefe'ül içindir. Bayram günlerimiz¸ büyük bir kıymete hâizdir. Bayram günü¸ bütün İslâm aileleri için bir yevm-i meserrettir.


Muhterem Cemâat-i Müslimîn!


Mü'minler için manevî kazançları terakki ve tekâmülleri bakı­mından pek büyük bir fırsat olan mübarek Ramazan ayı; bu gün sona ermiş bulunuyor. Bu şerefli ayı daha pek çok yıllar¸ sağlık ve selâmet içerisinde idrâk etmemizi Cenâb-ı Hak'tan dilerim.


Müslüman Kardeşlerim!


Mübarek ve şerefli Ramazan ayına sağlıkla ulaşıp da onu hakkıyla ihya edebilmiş¸ içlerini onun feyziyle¸ nuruyla yıkayıp arıta­rak kemâl ufuklarına doğru yol alabilmek olanlara ne mutlu!..


Allahu Teâlâ ve tekaddeş binlerce hamd olsun ki bizleri İslâm dininin esası olan Ramazan ayının orucuna¸ bu yüce tâat ve ibâdetiîfâ ve icraya muvaffak kıldı. Allahu Teâlâ'ya binlerce¸ yüzbinlerce hamd u senalar olsun ki¸ bize tevfikini refik etti ve tuttuğumuz oruçlarımız yükselip¸ onun huzuruna gitti. Aklımız ile bilemediğimiz ve dillerimiz ile övemediğimiz Yüce Rabbimiz¸ bize bizden yakın olan Allah'ımız bir aydan beri gece ve gündüz bizi huzurunda bulundurdu. Zât-ı ilâhîsinin hakkımızdaki bu lutf u keremine şükran¸ bu gün Müslümanlık dünyası¸ bayram edecek ve herkeş birbirlerini kutlayacaktır. Bu sevinç¸ dargınları barıştı­racak ve herkesi birbiri ile hüsnü ahlâk ve fazîlet sahasında yok­sullara zekât vermek¸ fitre vermek¸ suretiyle yardım etmeye koşmakta yarıştıracaktır.


Azîz Kardeşlerim!


Bu mes'ud meserret-karîn günlerden bi-hakkın istifâdeye ça­lışmalıyız¸ bu günler rızâ-i Hak için fedâkârlıkta bulunmalıyız. Fu­kara ve züefaya yardım etmeliyiz¸ akrabamızı¸ ehibbâ ve as-dıkâmızı¸ komşularımızı¸ şâir din kardeşlerimizi¸ ziyarete koşmalı­yız¸ aramıza muhabbet ve samîmîyeti uhuvveti diniyyeyi bir kat daha takviyeye gayret etmeli¸ yalnız bu bayram günlerinde değil¸ her zaman hüsn-i ahlâk ve fazîlet gösteren mü'minler ne mesut­turlar. Her zamanda ve her mekânda¸ Allahu Teâlâ ve takadde-se itaat ve ibâdetten ayrılmayan mü'minlere ne mutlu.


Allah azimu'ş-şân hazretleri ehl-i İslâm'ı dünyada da âhirettede selâmet ve saadetten ayırmasın.

Sayfayı Paylaş