DİVAN-I HULUSİ-İ DARENDEVİ

Somuncu Baba

Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi (k.s)'nin Divan'ından Seçme İlahiler….

Ey zülf-i perî şîve-i reftâr ile bir şeb


Varımı alıp hep


Koydun beni beytü'l-hazen-i firkate tenhâ


   Ey Yûsuf-ı zîbâ


 


Göz yumsam eğer gayrıdan ey şûh seni görsem


Hâlin nice bilsem


Tîr-i sitemin eyledi bu sînemi gör tâ


Zenbûr evi âsâ 


 


Hâk-i derine yüz sürerek eylesem âhı


Görsem yüzü mâhı


Mecnûn-sıfât boynuma zincîr urup ammâ


Varsam sana Leylâ


 


Bülbülleri nâlânım ile vakt-i seherde


  Koydum bu haberde 


Ruhsârın anıp vaslını etdikçe temennâ


  Ey şûh-ı dil-ârâ


 


Hulûsî'yi bezminde sezâ-yı niam eyle


Lutf u kerem eyle


Tek aç yüzünü varını hep eyle de yağma


Ey dîdesi şehlâ

Sayfayı Paylaş