OTUZUNCU HUTBE

Somuncu Baba

“İyilikle takvada yardımlaşınız¸ günahta ve düşmanlıkta yardımlaşmayınız.” (5/Maide¸ 2)

Muhterem Cemâat-ı Müslimîn !

Bugün azîz vatanımızda sağlık¸ selâmet ve huzur içinde dinî bayramlarımızdan biri olan Kurban Bayramı'nı idrâk etmiş bulunuyoruz. Yalnız bizler değil¸ bütün İslâm âlemindeki altı yüz milyon Müslüman¸ ırk¸ dil¸ renk farkı gözetmeden¸ bir tek Allah (c.c)'a inanmanın¸ sevgili Peygamberimiz (s.a.v)'in hidâyet yolunda bulunmanın sevinci içinde¸ bu büyük günü kutluyorlar. Şu anda bütün İslâm ülkelerinden gel

“İyilikle takvada yardımlaşınız¸ günahta ve düşmanlıkta yardımlaşmayınız.” (5/Maide¸ 2)


Muhterem Cemâat-ı Müslimîn !


Bugün azîz vatanımızda sağlık¸ selâmet ve huzur içinde dinî bayramlarımızdan biri olan Kurban Bayramı'nı idrâk etmiş bulunuyoruz. Yalnız bizler değil¸ bütün İslâm âlemindeki altı yüz milyon Müslüman¸ ırk¸ dil¸ renk farkı gözetmeden¸ bir tek Allah (c.c)'a inanmanın¸ sevgili Peygamberimiz (s.a.v)'in hidâyet yolunda bulunmanın sevinci içinde¸ bu büyük günü kutluyorlar. Şu anda bütün İslâm ülkelerinden gelen yüzbinlerce Müslüman¸ ilâhî vecd ve ihlâsıyla kıblegâhımız Ka'be-i Muazzama etrafında tavaf etmekte¸ Cenâb-ı Hakk'a hamd u senalarla hac farizasını yerine getirmektedirler. İslâm'ın beş rüknünden birini yerine getirdikten¸ bu büyük şerefe erdikten sonra kurban keserek bayram yapan oradaki kardeşlerimize¸ bizler de keseceğimiz kurbanlarla iştirak ediyor ve bayram yapıyoruz. Bayram sevinç ve neşe günü demektir. Öteden beri her milletin birtakım millî günleri¸ târihî hâtıralarını canlandıran bayramları¸ bulunmaktadır. Aynı şekilde¸ bir dine bağlı kimselerin de dinî günleri¸ bayramları vardır. Bayramlar¸ inananlar üzerinde çok müsbet te'sîrler yapar¸ dinî şuur ve duygularını kuvvetlendirir. Yeni bir heyecan ve kuvvet şevki kazandırır.


Peygamberimiz Efendimiz Medîne'ye şeref verdikleri zaman¸ Medîne halkının da bayramları vardı. Câhiliyye devrinin bütün fena âdetleri ile birlikte¸ Peygamberimiz bu bayramları da kaldırmış¸ buna mukabil Müslümanların iki dinî bayramları olduğunu bildirmiştir.


Bayramların bizlere yeni bir gayret¸ dinî ve dünyevî çalışmalarımıza yeni hız¸ inançlarımıza ve îmân nurumuza yeni bir parlaklık kazandırması bakımından önemi büyüktür. Şu muhteşem manzaraya bakınız: Allah (c.c)'a inanan¸ aynı gayeye yönelen mü'minlerin bir anda aynı yerde toplanmalarının ma'nâsı ne kadar büyüktür…


Muhterem Kardeşlerim!


Hak Teâlâ; “İyilikle takvada yardımlaşınız¸ günahta ve düşmanlıkta yardımlaşmayınız.” (5/Mâide¸ 2.) buyuruyor.


Bu yardımlaşmalar neticesinde fakîr¸ zengin bütün Müslümanların dinî bağları kuvvet bulur. Fakîr ile zengini bir birine düşman etmek suretiyle vatanımızı anarşiye götürmek isteyen şer kuvvetli kötü niyetli kimseler¸ emellerinde muvaffak olamazlar.


Hulâsa: Bayram günlerinde kin ve intikam hislerini bırakarak¸ birbirlerimizle kaynaşmak¸ yardımlaşıp dayanışmalı¸ hâli vakti yerinde olan zenginler fakîr ve muhtaçlara her zamandan daha fazla yardım etmeli¸ yekdiğerine karşı samîmî hislerle mütehassis olarak tesânüd-i İslâmiyyeyi takviyeye çalışmalıdır.

Sayfayı Paylaş