DİVAN-I HULUSİ-İ DARENDEVİ

Somuncu Baba

Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi (k.s)'nin Divan'ından Seçme İlahiler…….


Bülbülü zâr kılar hem gül-i handân seher


Çeşmini şebnem eder sünbül ü reyhân seher


 


Her dilin nâle-i cângâhına gûş ur cânândan


Sûre-i Fecr'i okur bülbül-i giryân seher


 


Açılır gün yüzünün subhu nikâbı leylin


Müjde-i âlem eder mihr-i dırahşân seher


 


Zülf-i "ve'l-leyl"den ezhâr-ı semen müşg-i Huten


Aldığı bûyu saçar âleme dâmân-ı seher


 


Zulmet-i şeble dolu evc-i semâ vü arz


Nûra müstağrak eder zülf-i perîşânı seher


 


Göz yumar gâfil olan hâba misâl-i huffâş


Anı rencîde kılar tal'at-ı hûbân seher


 


Tutsa bir gün de Hulûsî'nin elinden yârı


Eylese lutfu kılıp seyr-i gülistân seher

Sayfayı Paylaş