DİVAN-I HULUSİ-İ DARENDEVİ

Somuncu Baba

Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi (k.s)'nin Divan'ından Seçme İlahiler……


Cân görmese dîdârını hicrâna yönelmez


Dil bilmese ikrârını ihsâna yönelmez


 


Mey sunmasa la'lin demi leb-teşne-i uşşâk


İkrâr kılıp zülfünü îmâna yönelmez


 


Hüsnünde eğer olmasa gül-zâra tecellî


Aşkınla hezârın dil-i nâlâna yönelmez


 


Sen Tûr u Şecer'de Yed-i Beyzâ-yı Kelîm'sin


Kimdir sana dil vermeğe meydâna yönelmez


 


Ger bakmasa bezm-i şem'e leme'ât-ı vechin


Cân vermeğe meydânına pervâne yönelmez


 


Gir meykedeye bâde için pîrin elinden


Zevk almağa mey-hâneye mestâne yönelmez


 


İhlâs ile hâs eylemeden gönlü Hulûsî


Emmâre-i nefsin yönü Rahmân'a yönelmez


 


Dîvân-ı Hulûsî-i Dârendevî

Sayfayı Paylaş