ÂLEMLERE RAHMET HAZRETİ MUHAMMED (S.A.V.)

Somuncu Baba

“İnsanlar gerçek kurtuluşa erişmeyi istiyorsa¸ o zaman örneğini ve rehberini iyi tayin ve tespit etmeli¸ ona göre hayatına yön vermelidir. Hz. Peygamberin bize getirdiği evrensel mesaj olan Kur'an'a baktığımızda¸ Kur'an'ın bize en güzel örnek ve rehber olarak Hz. Muhammed (s.a.v.)'i takdim ettiğini görürüz. O halde¸ Hz. Peygambere ve onun sünnetine uymaktan başka çıkar yol yoktur.”

Allah Teâlâ'nın “âlemlere rahmet” olarak gönderdiği¸ Peygamberimiz Muhammed Mustafa (s.a.v.) tanınmaya ve sevilmeye layık¸ değerli bir zattır. Ona layık bir ümmet olmak¸ onu tanımakla gerçekleşebilir. Bir mümin olarak onu yeterince tanıyor muyuz? Şahsiyetini idrak edebiliyor muyuz? Peygamber Efendimizin kişiliği¸ nebiliği¸ kulluğu¸ ahlâkı¸ önder oluşu¸ sadık bir eş oluşu ve baba oluşu yani kısacası¸ müminlere örnek oluşu denilince aklımıza ne geliyor?


Tanıtacağımız eser¸ yukarıdaki sorulara cevap verir nitelikteki altı makaleden oluşmaktadır. Eser¸ Prof. Dr. Mehmet Soysaldı tarafından kaleme alınmıştır.


Eserde¸ Peygamber sevgisi konusuna; günümüz insanlarının durumuna; asrın içine düştüğü buhrana ve kargaşaya; buna mukabil¸ Peygamber Efendimizin ahlâkına ve ona tâbi olmanın gerekliliğine değinilmiştir. Bizzat yazarın ifadeleriyle¸ Allah Resulüne tâbi olma gereği şöyle açıklanmıştır:


“İnsanlar gerçek kurtuluşa erişmeyi istiyorsa¸ o zaman örneğini ve rehberini iyi tayin ve tespit etmeli¸ ona göre hayatına yön vermelidir. Hz. Peygamberin bize getirdiği evrensel mesaj olan Kur'an'a baktığımızda¸ Kur'an'ın bize en güzel örnek ve rehber olarak Hz. Muhammed (s.a.v.)'i takdim ettiğini görürüz. O halde¸ Hz. Peygambere ve onun sünnetine uymaktan başka çıkar yol yoktur.” (Soysaldı¸ Mehmet¸ Âlemlere Rahmet Hz. Muhammed¸ Ankara¸ 2010¸ s. 8)


Kitabın 2.baskısının son kısmında¸ Batılı aydınların Hz. Muhammed (s.a.v.) hakkındaki sözlerine de yer verilmiştir.


Eser şu başlıklı makalelerin birleştirilmesiyle meydana gelmektedir:


1. Peygamber Efendimizi Sevmek


2. Peygamber Efendimizi Örnek Edinmek


3. Çağımız ve Hazreti Muhammed (s.a.v.)


4. Peygamber Efendimizin Örnek Ahlâkı 


5. Eş Olarak Peygamber Efendimiz


6. Baba Olarak Peygamber Efendimiz


Eser hakkında genel bir bilgi verdikten sonra¸ makalelerin içeriği hakkında malumat edinmek üzere¸ her birini özet olarak aktarmaya çalışalım:


Peygamber Efendimizi Sevmek: Hz. Peygamber'in Allah'ın elçisi olduğuna inanmak imanın bir rüknüdür. O imanı da ancak Resulullah (s.a.v.)'in sevgisi kemale erdirir. Buharî ve Müslim'in Enes b. Malik'ten rivayet ettikleri hadis-i şerif bu durumu açıklamaktadır: “Sizden birinize ben¸ annesinden babasından çocuklarından ve bütün insanlardan daha sevimli olmadığım müddetçe tam iman etmiş olamaz.”


Müslüman önce Allah'ı sonra Peygamberi sever. Allah Teâlâ'nın da kendisini sevmesini ister. Bilinmelidir ki Allah sevgisine ermek Peygamber (s.a.v.)'e tâbi olmakla gerçekleşir.


Peygamber Efendimizi Örnek Edinmek:


Allah Resulünü örnek almak; Kur'an-ı Kerim'in yaşanması¸ iflas eden ruhi hayatın canlanması¸ sorunlarımızın çözümü¸ Müslümanların terakkisi¸ kaybettiklerimizi elde etmek ve iki cihanda kurtuluş anlamına gelir.


O'nu (s.a.v.) örnek edinirken sünnetine uymaya da gayret edilmeli. Sünnet Hz. Peygamberin söz¸ fiil ve takrirleri anlamına gelir. Sünnet Resulullah'ın hayat tarzıdır. Değer yargılarıdır. Gönül ve fikir dünyasındaki inançtır.


Şefkat¸ merhamet¸ affedicilik¸ kolaylaştırıcılık¸ dürüstlük¸ sadakat¸ yumuşak huyluluk¸ cesaret¸ zühd¸ şükür¸ tevekkül¸ azim¸ sebat¸ teslimiyet¸ incelik¸ vakar¸ izzet¸ yiğitlik vb. O'nun örnek ahlâkındandır. Yine O¸ ihlâsı¸ ihsanı¸ marifetullahı ile kulluk ve ibadet konusunda bize örnek olmuştur.


O (s.a.v.)¸ mükemmel bir insandır. Onu örnek alan toplum huzura kavuşacaktır. Çağımız insanının ona çok ihtiyacı vardır.


 Çağımız ve Hz. Muhammed (s.a.v.):


Peygamber Efendimiz (s.a.v.) tüm zamanların ve bütün insanlığın peygamberidir. Yaşadığı çağda¸ dünyanın her tarafında büyük kargaşa ve huzursuzluk vardı. O (s.a.v.)¸ önce kendi çağındaki karanlığa umut ışığı oldu. İslâm inkılâbını gerçekleştirerek; akılcı hayat nizamını ortaya koydu. Fikir inkılâbıyla; gönüllere tevhid akidesini yerleştirdi. İktisadi inkılâpla; haksızlık¸ hırsızlık ve faiz yollarını kapattı. Ahlâkî inkılâpla; iffet¸ cömertlik¸ yardım vb. prensipleri yerleştirdi. İnsanlığın o gün olduğu gibi¸ bu gün de Hz. Peygambere çok ihtiyacı vardır. (bkz. Soysaldı¸ age.¸ s. 29-43)


Peygamberimiz (s.a.v.)'in getirdiği evrensel prensipler¸ barış ve huzurun anahtarıdır. Kur'an ve Hz. Muhammed (s.a.v.)¸ asrımızın huzur ve refahının da kaynağı olacaktır.


 Eş Olarak Peygamber Efendimiz:


Eserde¸ Hz. Peygamber (s.a.v.)'in aile hayatına kazandırdığı değerlerden bahsedilmiştir.


Konuya bütüncül açıdan bakınca görüyoruz ki; Allah Resulü¸ Kur'an'ın evrensel prensiplerini hayatı boyunca uygulamış ve ümmetine de tavsiye etmiştir. Bize düşen ona tâbi olup; aile fertlerimize karşı görevlerimizi onu örnek olarak yerine getirmektir.


 Baba Olarak Peygamber Efendimiz:


Bu eserde¸ ayrıca Hz. Peygamber'in çocuklarla olan ilişkilerinden¸ çocuk yetiştirmede uyguladığı İslâmî terbiyeden ve bu hususlarda bize örnek olacak özelliklerden bahsedilmiştir.


Bu kısımda müellif¸ şunları anlamaktadır: Peygamber Efendimiz¸ çocuklarla oyunlar oynar¸ onların hoşlarına gidecek bazı lakaplar takarak onlarla şakalaşır ve eğlendirmeye çalışırdı. Çocuklara karşı samimi ve içten bir sevgisi vardı. Sevgisi sadece kendi çocuklarına yönelik değildi. Çocukları dizine oturtur¸ başlarını okşar ve onlara dua ederdi. Çocukların yaramazlıklarına en fazla tahammül gösteren kimse idi. Çocuklara adeta yetişkin bir insan muamelesi yapar¸ onlara selam verir ve hallerini sorardı.


Sonuç olarak yazar¸ şu tavsiyelerde bulunmuştur:


“Biz de Peygamber Efendimizin izinden giderek¸ Allah'ın emaneti oldukları düşüncesiyle aile fertlerimizin terbiyesine daha fazla ehemmiyet vermeli ve onları daha iyi yetiştirip¸ insanlığa hizmet etmeleri için muhabbetle büyütmeliyiz…


Hâsılı bir anne ve babanın evlatlarını nasıl terbiye edeceği¸ onlara neler öğreteceği gibi hususlar¸ Resulullah (s.a.v.)'in hayatı incelendiğinde kendiliğinden ortaya çıkacaktır.” (Soysaldı¸ age.¸ s.92)


Ne mutlu hayatını aydınlatacak ışığı Onda bulanlara!


Ne mutlu O'nun getirdiği ışıkla aydınlananlara!

Salât ve selam¸ her türlü ihtiram O'na ve O'nun al ve ashabına olsun…

Sayfayı Paylaş