DİVAN-I HULUSİ-İ DARENDEVİ

Somuncu Baba

Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi (k.s)'nin Divan'ından Seçme İlahiler…


Gönül sevdâ-yı yârda her zamân bir kâra koymazlar


Metâ-ı sûdu yok bîgâneyi pâzâra koymazlar


 


Akıl bir müddeîdir kim erişmez aşka idrâki


Velî aşksız olan âkilleri bu kâra koymazlar


 


Muhabbetden dem urma gayrı sevdâdan elin varsa


Muhabbetle mücerred olanı âvâre koymazlar


 


Senin benlikden özge yâra ey dil iştigâlin yok


Bu da'vâya düşen bî-çâreyi bu vara koymazlar


 


Vefâdâr âşıka sıdk u muhabbet yârına zîrâ


Vefâsız âşıkın da'vâsını ikrâra koymazlar


 


Hulûsî câm-ı aşkın mesti ol gayrı hevâdan geç


Seni sonra o yâra vuslat-ı dîdâra koymazlar

Sayfayı Paylaş