DİVAN-I HULUSİ-İ DARENDEVİ

Somuncu Baba

Muhabbet âşıkın cân nakdidir cânâna lâyıksa

Visâlin arz eder ma'şûku âşık câna lâyıksa

Muhabbet âşıkın cân nakdidir cânâna lâyıksa


Visâlin arz eder ma'şûku âşık câna lâyıksa


 


Gedâ oldur ki şâhın âsitânından çevirmez yüz


Verir sultân olan bir bendene ihsâna lâyıksa


 


Girip mey-hâneye pîr-i meye ol bende-i sâdık


Sunar sâkî sana mey-hânede peymâne lâyıksa


 


Gözet âdâb-ı Hakkı âşinâ-yı Hakk olandan ol


Budur âlemde hoş hulk u edeb insâna lâyıksa


 


Tabîb-i hâzıkı bul yâreni arz eyle teslîm ol


Anı tîmâr eder ne vech ile dermâna lâyıksa


 


Mukayyed eylemezler âkıllı zincîr-i sevdâya


Ser-i sevdâ-yı zülfe baðlanır dîvâne lâyıksa


 


Kişiye menfaat vermez metâ'-ı âlem-i sûret


Harâb olsa alırlar dergeh-i sultâna lâyıksa


 


Neden feryâdı dinmez bülbülün firkatden âh eyler


Cemâlin arz eder gül bülbül-i nâlâna lâyıksa


 


Hulûsî âlem-i hayret imiş cânân ile vuslat


Yetirmekmiş özün gayrı koyup hayrâna lâyıksa

Sayfayı Paylaş