DİVAN-I HULUSİ-İ DARENDEVİ

Somuncu Baba


Sana matlûb sensin ey dil gayrı bir söz arama


Sendedir ol görecek yüz taşradan yüz arama


 


Kendi mir'âtına nazar eylesen yârı görürsün


Cân gözünden gayrı ana açacak göz arama


 


Sıdk u ihlâs ile koy gel kapısında baş u cân


Tâ sana râm ola dil-ber gece gündüz arama


 


Bu yolun merdinden olup nefsini basdın ise


Merd-i meydân-ı cihânsın gel yokuş düz arama


 


Sînene yazdınsa eğer nakş-ı hayâl-i dil-beri


Gayrıya bakma Hulûsî var şeb ü rûz arama


 


Dîvân-ı Hulûsî-i Dârendevî


Sayfayı Paylaş