DİVAN-I HULUSİ-İ DARENDEVİ

Somuncu Baba


Dürr-i şehvâr-ı risâletdir Muhammed Mustafâ


Tâc-ı Levlâk-i hilâfetdir Muhammed Mustafâ


 


Perdedâr-ı harem-i hâsıdurur Cebrâil


Mazhar-ı nûr-ı nübüvvetdir Muhammed Mustafâ


 


Zât-ı Hak Sultân-ı Kevneyn söylemişdir zâtına


Enbiyâ ser-hayline tâc-ı risâletdir Muhammed Mustafâ


 


Mu'cizâtıdır zuhûrunun ser-â-ser kâinât


Mebde-i kevn ü mekân-ı tamâmetdir Muhammed Mustafâ


 


Çâr yârı çâr erkânıdurur İslâmın


Sıdk u adl ü hilm ü re'fetdir Muhammed Mustafâ


 


Mâ-hasal dergâhının kemter Hulûsî bendesi


Redd kılmaz kimseyi kân-ı mürüvvetdir Muhammed Mustafâ


Sayfayı Paylaş