O'NU SEVMEK O'NU ÖRNEK ALMAKTIR

Somuncu Baba

O'nu Sevmek O'nu Örnek Almaktır
Bütün insanlığa ve bütün kâinata gönderilen Sevgili Peygamberimizi Allahu Teâlâ: "Şüphesiz sen doğru yola götürüyorsun.

Untitled Document

O'nu Sevmek O'nu Örnek Almaktır
Bütün insanlığa ve bütün kâinata gönderilen Sevgili Peygamberimizi Allahu Teâlâ: "Şüphesiz sen doğru yola götürüyorsun. Göklerde ve yerlerde bulunan her şeyin sahibi olan Allah'ın yoluna" (Şûra¸ 52-53) ayetiyle övüyor. Habibini şöyle vasfediyor: "O Allah (c.c) ki ümmilere kendi içlerinden bir peygamber göndermiştir. O peygamber¸ onlara Allah (c.c)'ın ayetlerini okur¸ onları tezkiye eder¸ onlara kitabı ve hikmeti öğretir." (Cuma¸ 2) Ayetten anlaşıldığına göre peygamber bize¸ âyetleri okuyor. Kitâb'ı yani Kur'ân'ı öğretiyor. Hikmet¸ isabettir; yani Hz. Peygamber (s.a.v)'in sünneti¸ âdabı¸ ahlâkı¸ hâlleri ve öğrettiği gerçeklerdir. Allahu Teâl⸠topyekün insanlığa¸ kendisine itaat etmelerini emrettiği gibi¸ Peygamberi'ne de itaat etmelerini emretmiştir.
Ayrıca Cenab-ı Hak¸ Mü'minleri¸ Hz. Peygamberin yüce ahlâkına uymağa çağırmakta ve şöyle buyurmaktadır: "Allah'ın Rasûlünde sizin için güzel bir örnek vardır." (Ahzab¸ 21)
Şimdiye kadar nakletmiş olduğumuz bu ayetlere göre O'nu örnek almak¸ O'na tâbi olmak¸ O'nun emrine itaat etmek¸ O'nu görsün¸ görmesin O'nu sevmek¸ kıyamete kadar gelecek bütün inananların görevidir.
Allah'ın Rasûlünü sevmek¸ onun söylediklerine¸ getirdiklerine ve yaptıklarına uymakla mümkündür. Mutasavvıflar¸ bu konuda en ufak bir taviz vermez¸ harfiyyen uymaya gayret gösterirlerdi.
Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi (k.s)'nin mürşidi¸ Sivaslı İhrâmcızade İsmail Hakkı Toprak Efendi (k.s)'de Sünnet-i Rasulullâh'a sıkı bir şekilde bağlıydı; ef'âl-ı Resûl'ü işlemeye daima gayret gösterirdi. Muhabbet ve hürmetten dolayı Rasûlûllah 'ın adını abdestsiz anmamaya çalışırdı. Peygamber (s.a.s)'e duyduğu sevginin tezahûrü olarak Ehl-i Beyt'e karşı da ayrı bir muhabbet duyar ve özen gösterirlerdi. Yâre Yâdigâr isimli Mevlîd-i Şerifi kaleme alması da bu sevginin en büyük işaretidir.
Peygamberimizi seven gönüller¸ ona olan muhabbeti değişik şekillerde izhar etmişlerdir. Bişr-i Hafî hazretleri Allah Resûlü'nün dolaştığı çöl kumlarına ayakkabıları ile basmamış¸ ayak yalın dolaşmış¸ şâir Nâbi ise¸ Medine civarında bile edebe muhâlif hareket edilmesine razı olmamış¸ muhabbetini edebî bir üslupla dile getirmiştir.
Gül kokulu sevgilinin aşk râyihâlarını yüreğinde hisseden¸ hâl ve hareketle ittiba etmekle birlikte¸ bu sevgiyi şiir diliyle ifade edenlerden biri de Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi'dir.
Osman Hulûsi Efendi¸ nesep itibariyle hem o pak ve temiz nesilden gelmesi¸ hem de Peygamber (s.a.v)'e duyduğu aşırı sevgi¸ saygı¸ bağlılık ve hürmetten dolayı eserlerinde bu konuya ayrı bir önem vermiştir. Hz. Peygamber (s.a.v)'e olan sevgisi o denli yüceydi ki¸ çocuklarına koymuş olduğu isimlere dikkat edilecek olursa Peygamber Efendimiz'in mübarek ve muazzez (Muhammed-Mahmud-Ahmed-Hamid) isimleri çocuklarının ön ismidir.
Hz. Peygamber (s.a.v)'i sevmek ve ona itaat etmek¸ her Müslümân için kaçınılmaz bir görevdir. Peygamber sevgisi ile ilgili hadîslerin hadîs külliyatımızın Kitâbu'l-İmân başlıklı bölümünde nakledilmiş olması söz konusu sevginin imânî boyutunu ortaya koymaktadır. Bu sebeple iyi bir Müslüman olabilmek ve Allah'ın sevgisini kazanabilmek için¸ Kur'ân'da en güzel örnek "usve-i hasene" olarak takdim edilen Hz. Muhammed'i iyi tanımalı ve onu canımız dâhil dünyadaki her şeyden çok sevmeliyiz. İşte bunun içindir ki İslâmiyet'in Hz. Peygamber'in konumu ile ilgili mesajını iyi anlamış olan ve İslâm dinini takva ölçüsünde yaşamayı kendine şiâr edinen ve samimi bir Müslüman olan¸ Osman Hulûsî Efendi¸ Mektûbât ve Hutbeler'inde olduğu gibi Divân'ında da yer alan şiirlerinde de Hz. Muhammed'e olan sevgi ve bağlılığını samimi bir üslûp ve büyük bir coşku içinde dile getirmiştir.
Osman Hulûsi Efendi¸ bir hac ziyaretinde Mescid-i Nebevi'de: "Yeryüzündeki bütün güzel kokuların memba-ı burasıdır" diye buyurmuşlardır.
Osman Hulûsi Efendi¸ Peygamber sevgisinin bir işareti olarak bir çok kez umre ziyaretinde bulunmuş; sevgili peygamberimizi âdâb dahilinde ziyaret etmişlerdir.
Dîvân-ı Hulûsi-i Darendevî'de Peygamber Sevgisi ile alâkalı bir çok beyite rastlamak mümkündür. Osman Hulûsî Efendi¸ imameti esnasında irad etmiş olduğu bir çok hutbesinde de Peygamber sevgisine ayrı bir önem vermiş ve bunu cemaatine sık sık hatırlatmıştır.
Örnek olması açısından hutbelerinden bir tanesinin ilgili bölümünü burada zikrederek yazımıza son verelim:
"Ey Cema'atı Müslimin! Bu güneş doğmasaydı¸ bugün dünya karanlıklar içinde idi. Bizim için bu en büyük bir şereftir. İyi biliniz ki bu nuranî¸ bu ilâhî yolda ilerlemek ve bütün cihana ahlâk ve fazilet numunesi olmak her Müslümanın vazifesidir."

Summary
To Love Him Is To Take Him As One's Model


Muhammed the prophet (peace be upon him)¸ who is sent to the whole mankind and universe¸ is praised in the verse of Qur'an by Allah: "And¸ truly¸ thou guidest mankind to the right path¸ the path of Allah¸ to Whom belongs whatever is in the heavens and whatever is in the earth." (Al-Shura 52-53)
Moreover¸ Allah invites the Muslims complying with the perfect morality of Muhammed the Prophet (pbuh) and tells: "Muhammed the Prophet is a good model for you"
To take Him as one's model¸ to obey his commandş and to love Him whether one sees Him or not¸ are the duties of all the muslims coming into the world until the doomsday.
Loving Muhammed the Prophet (pbuh) is only possible by believing and doing whatever he did¸ said and brought. The Sufis never appease about this subject and try their best to perform in the way as he did during his life.
The Sheikh of Osman Hulusi Efendi¸ İhramcızade İsmail Hakkı Toprak was affiliated to the Sunna of Muhammed the Prophet.
Feeling the love of the beloved Muhammed the Prophet in his heart¸ Hulusi Efendi¸ who was also from His ancetry¸ stated his love in his poems and emphasized this in his works.
His love the Beloved Prophet (pbuh) was so great that¸ he gave the names of Muhammed the Prophet (pbuh) such aş Muhammed- Mahmud- Ahmed- Hamid¸ to his children.
In one of his pilgrimage visits in Medine¸ Masjid Nebevi¸ Hulusi Efendi said: "All the perfect perfumes' source on the earth is here¸ the Masjid Nebevi".


Sayfayı Paylaş