GÜZELLİKLER ŞEHRİ: İSTANBUL

Somuncu Baba

İstanbul¸ gerek coğrafî yönden gerekse kültür tarihimiz açısından çok önemli bir konuma sahiptir. Yüzyıllar boyunca¸ nesilden nesile aktarılan kültür mirası ve sanatçılara ilham veren muhteşem doğal güzellikleri sanat tarihimizin vazgeçilmez şaheserlerini meydana getirmiştir. Ayrıca İstanbul¸ Türk edebiyatının değişmez temalarından biri olmaya hak kazanmıştır. Asırlar boyunca insanımız için İstanbul'u fethetmek¸ mutlaka ulaşılması gereken yüce bir ideal olmuştur.

Bu hususta Somuncu Baba Hazretlerinin kayınpederi Abdurrahman Erzincanî Hazretleri

hakkında Mecdî

İstanbul¸ gerek coğrafî yönden gerekse kültür tarihimiz açısından çok önemli bir konuma sahiptir. Yüzyıllar boyunca¸ nesilden nesile aktarılan kültür mirası ve sanatçılara ilham veren muhteşem doğal güzellikleri sanat tarihimizin vazgeçilmez şaheserlerini meydana getirmiştir. Ayrıca İstanbul¸ Türk edebiyatının değişmez temalarından biri olmaya hak kazanmıştır. Asırlar boyunca insanımız için İstanbul'u fethetmek¸ mutlaka ulaşılması gereken yüce bir ideal olmuştur.


Bu hususta Somuncu Baba Hazretlerinin kayınpederi Abdurrahman Erzincanî Hazretleri


hakkında Mecdî Mehmet Efendi'nin Hadâiku'ş-şakâik adlı eserinde sadeleştirilmiş haliyle şu bilgiler bulunmaktadır:


"Müellif-i Şakâ'ik merhûm Hatîb Kâsım oğlu demekle meşhûr olan Mevlânâ Muhyiddin'den¸


onlar dahi Şeyh Abdurrahîm Merzifonî halifelerinden Ali namındaki bir sofiden hikâye eyledi ki¸ İstanbul şehrinin fethinden önce¸ Şeyh Abdurrahman Erzincanî Hazretleri ile ikimiz (yani Sofi Ali ile Abdurrahman Erzincanî Hazretleri)¸ Bizans tarafından izin alarak İstanbul'a geldik. Eskiden beri zamanın şaşılacak bir mabedi olarak bilinen Ayasofya'da Hıristiyan ruhanileri ile Şeyh Abdurrahman Erzincanî Hazretleri tevhid ile alakalı karşılıklı konuşmalar yapıp Hıristiyan ruhanileri ilzam ve ifham eyledi. Bu sonuca binaen 40 kadar Hıristiyan ruhanisi Müslüman olup¸ … Şeyh Hazretleri¸ şahid-i fetih ve zafer İstanbul'a ayak basmak mukadder ve müyesser olduğunu müjdeledi. İstanbul feth olduğu zaman daha önce Müslüman olan ruhbanlardan altısı halen hayatta bulunmaktaydılar."


Somuncu Baba Hazretleri¸ Hacı Bayram'ı Veli'yi¸ Hacı Bayram-ı Veli¸ Akşemseddin'i¸ o da İstanbul'u gülzâr yapan Fatih Sultan Mehmed Han'ı yetiştirmiştir. Fetihten sonra Türk ve Müslüman kimliği kazanan İstanbul ve çevresinde gelişen Divan edebiyatı içerisinde İstanbul¸ önemli ve sıkça kullanılan bir tema olarak kendine yer edinmiştir.


18. asır¸ Divan şiirinde İstanbul'un en fazla konu edildiği dönem olarak edebiyat tarihi içindeki yerini alır. Şiirlerinde "bir tutku" derecesinde İstanbul'dan bahsetmeyi seven Nedim'in eserleri 18. asır İstanbul'unun bir "belgeseli" gibidir. Şairin¸ Damat İbrahim Paşa için yazdığı kasidenin nesib kısmında İstanbul'un özellikleri Nedim'e has zarafet ve incelikle anlatılır:


Bu şehr-i Stanbul ki bi-misl ü bahâdır


Her sengine yekpâre Acem mülkü fedâdır


Bir gevher-i yekpâre iki bahr arasında


Hûrşîd-i cihan-tâb ile tartılsa sezâdır


17. asırda Anadolu'dan İstanbul'a gelen bazı âşıklar şiirlerinde¸ "İslambol¸ Sultanü'l Beled¸


Âsitâne" gibi isimlerle İstanbul'dan söz etmişlerdir.


İstanbul güzellikler şehridir. Miniatürk'te bulunan Türkiye'nin tarihî¸ manevî ve kültürel değerlerinebir yenisi olarak¸ Darende Somuncu Baba Külliyesi'nin maketi de eklenmiştir. Sevinçliyiz¸ İstanbul'u¸ülkemizi ve insanları çok seviyoruz…


 


THE CITY OF BEAUTIES: ISTANBUL


Istanbul has a considerably important status for both its geographic location and our cultural history. Throughout centuries¸ its cultural heritage¸ which has passed down from generation to generation¸ and its magnificently natural beaty¸ which inspired the artists¸ has brought forth the indispensible masterpieces of our art history.


Somuncu Baba raised Hacı Bairam Wali¸ he raised Akşemseddin¸ and he raised Fatih Sultan Mehmed Han¸ who conquered Istanbul and turned it into a rose garden. After the conquest¸ Istanbul¸ which won the identity of Turk and Muslim¸ took an important place and became a frequently used theme in Divan Literature¸ which developed in and around Istanbul.


All in all¸ Istanbul is a city of beauties. The model of Somuncu Baba Complex in Darende has beenadded¸ as a new one¸ to the historical¸ moral and cultural values of Turkey displayed in Miniaturk. We are extremely pleased¸ we love our country and people very much…

Sayfayı Paylaş