ÇOCUKLARA AİLEDE REHBERLİK

Somuncu Baba

Eğitim deyince genel itibarla¸ yetişmekte olan neslin ruhî ve bedenî bütün kabiliyetlerinin geliştirilmesi¸ sahip olduğumuz değerlerin bir plana göre öğretilmesi ve yaşatılmasını anlayabiliriz.

Eğitim deyince genel itibarla¸ yetişmekte olan neslin ruhî ve bedenî bütün kabiliyetlerinin geliştirilmesi¸ sahip olduğumuz değerlerin bir plana göre öğretilmesi ve yaşatılmasını anlayabiliriz. Eğitim¸ bir milletin değerlerini muhafaza eden ve olgunlaştıran çalışmaların bütünüdür. Yetişkin nesiller¸ sahip oldukları maddî ve manevî değerleri¸ gençlere kabiliyetleri oranında kazandırabilir ve gençler tarafından yaşanılan değerler olarak devam ettirilebilirse¸ o toplumda ilerlemenin yanında¸ nesillerin birbirlerinden sevgi¸ saygı ve güven duygularıyla faydalanmaları da gerçekleşmiş olur.
Her şeyden önce¸ aile büyükleri çocukları iyi tanımalı¸ onun kabiliyetlerini tespit etmeli¸ ona göre yerinde ve zamanında rehberlikler yaparak¸ dinî değerleri öğretmeye ve yaşatmaya çalışmalıdırlar.
Her insanın iyi veya kötü bir şahsiyet olmasında ailenin tesiri büyüktür. Çocuklarda inançların yerleşmesinde¸ ibadet ve ahlâkî davranışların sevilip samimiyetle yaşanmasında¸ anne-babanın rehberliği ve terbiyeci tutumları önemli bir yer almaktadır.
Bizim inancımıza göre çocuklar¸ başlangıçta çok temiz varlıklar olarak kabul edilmeli¸ iyi bir insan ve samimî bir Müslüman olabilme istidadının mevcudiyeti dikkate alınarak eğitilmelidir. Bu yöndeki çalışmaların en tesirlisinin ailede olacağı iyi bilinmelidir.
Çocukluk çağında¸ ne gibi duygu¸ düşünce ve davranışların olduğu bilinirse¸ çocuğun müsait olduğu zamanlarda yapılacak telkinlerle¸ bilhassa iyi örneklerle¸ dinî yaşayışı severek kazanması temin edilebilir. Çocuğun günlük yaşayışı içinde din esaslarını birer nazariye olarak anlatmaktan çok¸ anne-baba bizzat yaşayarak vereceği örneklerle benimsemesini sağlamalıdır. Meselâ anne-baba yemekten önce çocuğun ellerini yıkamasını¸ «Besmele» ile yemeğe başlamasını öğretmek istiyorsa¸ bunu her zaman ve ihmal etmeden kendileri yapmalıdır.
Çocuklara¸ beğendiğimiz iyi ve güzel davranışlar yaptığı zamanlarda¸ bu davranışlarından dolayı Allah'ın ve Peygamber'in de kendini seveceği söylenmeli¸ anlayabileceği miktarda dinî bilgiler verilmelidir. Din bilgilerinin başlangıçta çok az verilmesinin sebebi¸ çocukta merakın uyanmasını sağlamak¸ büyüklere sorular sorarak öğrenmesini ve zamanla isteyerek daha çok bilgi kazanmasını temin içindir. Bunun yerine¸ dikkat ve anlayış seviyesinin üstünde yapılacak¸ uzun uzun telkin ve tavsiyelerden beklenen fayda sağlanamaz. Unutulmamalıdır ki¸ çocukların dinî değerlerimizi¸ yalnız kaldığında da severek yaşaması önemlidir. Büyüklerin gördüğü yerde göstermelik olarak biliyor ve yaşıyor gibi davranmasından beklenen sonuç alınamaz. Fakat komşuya ait bir eşyayı bulup teslim eden bir çocuğa¸ büyükler¸ bu hareketini beğendiklerini¸ başkasına ait bir mal bulunursa gizlememesi gerektiğini¸ Peygamberimizin de böyle çocukları seveceği söylenmelidir. Doğruluk¸ dürüstlük¸ güven gibi duygular büyüklerce tatbik edilerek öğretilmelidir. Buna bir örnek vererek sözü bağlayalım:
Osman Hulûsi Efendi bir bayram günü Devlethanede ziyaretçilerle otururken¸ "Filan adam telefon etti¸ birkaç taziye vereceğimiz yerler var. Oralara gidip geleceğiz. Oğlum Kemal sen misafirlerle alâkadar ol. Biz bir saate kadar geliriz." der. Oğlu Kemal Efendi: "Efendim vallahi kapıyı kitlerim¸ o adamla gitmenize müsaade etmem. Çünkü o¸ sizin yanınızda başka türlü konuşuyor¸ dışarıda başka türlü konuşuyor. Onun için sizi onunla göndermem." der. Kemal Efendi salondan dışarı çıkar. Biraz sonra o adamın geldiği haber verilir. Osman Hulûsi Efendi ayağa kalkar ve orada bulunan arkadaşa: "Gel oğul¸ Kemal'im yemin etti¸ o kapıyı kitlesin¸ sen de kapıyı aç da gidelim. Kemal'im doğru söylüyor. Fakat bize gitmek düşer." diye buyururlar. Bu hatıra¸ aile içinde çocuklara doğru rehberliğe riayetin canlı bir örneğidir.

Summary
Guidence To Kids In Family

When it is said education¸ in general¸ we can understand the development of the new generation's all abilities mentally and physically¸ also having been taught our values according to a plan and besides having kept them alive. Education is the combination of all the studies which protect and mature the values of a country. If the adults can teach the moral values they have to the young and have them to be kept on as living values by the young¸ it can be provided that¸ besides the development¸ in that society the generation can get benefit form each other in love¸ respect and trust.
First of all¸ the family members should know the children very well¸ determine the abilitieş and then teach them the religious values and keep them alive by guiding them accordingly in the right time and way.
When the children show good and nice behaviourş we should tell them both Allah and The Prophet love them due to their behaviours. Also¸ we can give them some religious information considering their age level. The reason of giving less information about religious points at the beginning¸ to make their curiosity grow¸ and learn by asking questions to the adults

Sayfayı Paylaş