Sayfa:15

DÎVÂN-I HULÛSÎ-İ DÂRENDEVÎ

somuncubaba somuncu baba hulusi efendi

N’ideydim âlemi âlemde hayrânın olaydım yâr N’ideydim âdemi âdemde kurbânın olaydım yâr N’ideydim hûr u gılmânı n’ideydim bâğ-ı Rıdvânı N’ideydim… Devamını oku

ELLİYEDİNCİ HUTBE

somuncubaba somuncu baba hulusi efendi

Muhterem Cemâat-İ Müslimîn! Bu Hutbemiz Âdâb-ı İslâmiyye’ye Dâirdir Bir hadîs-i şerîfte; “Bir kimse, diğer bir kimseye fısk-ı fücur ile isnâd… Devamını oku

DÎVÂN-I HULÛSÎ-İ DÂRENDEVÎ

somuncubaba somuncu baba hulusi efendi

Arz-ı hâlimdir sana bu ey vefâlı kâmkâr Bakmayıp noksânıma eyle kabûl ey nâmdâr Derd-i aşkın bende-i bî-çâreye yâr olalı Aklımı… Devamını oku

KIRKALTINCI HUTBE

somuncubaba somuncu baba hulusi efendi

Muhterem Cemâat-i Müslimîn! Cenâb-ı Hakk, büyük kitabımız Kur’ân-ı Kerîm’de: “Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?” buyurmaktadır. Elbette bilenlerle bilmeyenler bir… Devamını oku

DÎVÂN-I HULÛSÎ-İ DÂRENDEVÎ

somuncubaba somuncu baba hulusi efendi

1. Bu cân u dil ezelden meftûnun oldu dilber Aklını aldı zülfün mecnûnun oldu dilber 2. Her nigâhınla câna bin… Devamını oku

ALTMIŞALTINCI HUTBE

somuncubaba somuncu baba hulusi efendi

Ey Cemâat-i Müslimîn! Bilmiş olunuz ki; dünyâ ve âhiret saadeti için her şeyden evvel kuvvetli bir îmân lâzımdır. Saadetin yegâne… Devamını oku

DÎVÂN-I HULÛSÎ-İ DÂRENDEVÎ

somuncubaba somuncu baba hulusi efendi

Dilberle dem berâber derd ü elem berâber Cân ten o dilber oldu bilmem ki nem berâber Mevlâ da yâr-ı Mecnûn… Devamını oku

ALTMIŞDOKUZUNCU HUTBE

somuncubaba somuncu baba hulusi efendi

Ey Cemâat-i Müslimîn! Bizim dinimiz ahlâk dini, fazîlet dinidir. Müslümanlıkta ahlâk en mühim bir esâstır. Ahlâkî emirlere riâyet etmeliyiz. Bir… Devamını oku

DÎVÂN-I HULÛSÎ-İ DÂRENDEVÎ

somuncubaba somuncu baba hulusi efendi

Eytdim ki nigâhın nereye câna mı dilber Eytdi nazarım cânın ile kalb-i sanevber Eytdim ne için gayrıya meyl-i nazarın yok… Devamını oku

SEKSENSEKİZİNCİ HUTBE

somuncubaba somuncu baba hulusi efendi

“Göklerde ve yerde kim varsa hep onundur. O’nun katındakiler ne ona ibadetten çekinir (ve büyüklenir) ne de yorgunluk (ve bıkkınlık)… Devamını oku