Sayfa:15

DÎVÂN-I HULÛSÎ-İ DÂRENDEVÎ

somuncubaba somuncu baba hulusi efendi

N’ideydim âlemi âlemde hayrânın olaydım yâr N’ideydim âdemi âdemde kurbânın olaydım yâr N’ideydim hûr u gılmânı n’ideydim bâğ-ı Rıdvânı N’ideydim… Devamını oku

ELLİYEDİNCİ HUTBE

somuncubaba somuncu baba hulusi efendi

Muhterem Cemâat-İ Müslimîn! Bu Hutbemiz Âdâb-ı İslâmiyye’ye Dâirdir Bir hadîs-i şerîfte; “Bir kimse, diğer bir kimseye fısk-ı fücur ile isnâd… Devamını oku

DÎVÂN-I HULÛSÎ-İ DÂRENDEVÎ

somuncubaba somuncu baba hulusi efendi

Arz-ı hâlimdir sana bu ey vefâlı kâmkâr Bakmayıp noksânıma eyle kabûl ey nâmdâr Derd-i aşkın bende-i bî-çâreye yâr olalı Aklımı… Devamını oku

KIRKALTINCI HUTBE

somuncubaba somuncu baba hulusi efendi

Muhterem Cemâat-i Müslimîn! Cenâb-ı Hakk, büyük kitabımız Kur’ân-ı Kerîm’de: “Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?” buyurmaktadır. Elbette bilenlerle bilmeyenler bir… Devamını oku

DÎVÂN-I HULÛSÎ-İ DÂRENDEVÎ

somuncubaba somuncu baba hulusi efendi

1. Bu cân u dil ezelden meftûnun oldu dilber Aklını aldı zülfün mecnûnun oldu dilber 2. Her nigâhınla câna bin… Devamını oku

ALTMIŞALTINCI HUTBE

somuncubaba somuncu baba hulusi efendi

Ey Cemâat-i Müslimîn! Bilmiş olunuz ki; dünyâ ve âhiret saadeti için her şeyden evvel kuvvetli bir îmân lâzımdır. Saadetin yegâne… Devamını oku

DÎVÂN-I HULÛSÎ-İ DÂRENDEVÎ

somuncubaba somuncu baba hulusi efendi

Dilberle dem berâber derd ü elem berâber Cân ten o dilber oldu bilmem ki nem berâber Mevlâ da yâr-ı Mecnûn… Devamını oku

ALTMIŞDOKUZUNCU HUTBE

somuncubaba somuncu baba hulusi efendi

Ey Cemâat-i Müslimîn! Bizim dinimiz ahlâk dini, fazîlet dinidir. Müslümanlıkta ahlâk en mühim bir esâstır. Ahlâkî emirlere riâyet etmeliyiz. Bir… Devamını oku

DÎVÂN-I HULÛSÎ-İ DÂRENDEVÎ

somuncubaba somuncu baba hulusi efendi

Eytdim ki nigâhın nereye câna mı dilber Eytdi nazarım cânın ile kalb-i sanevber Eytdim ne için gayrıya meyl-i nazarın yok… Devamını oku